#

Általános szerződési feltételek

Jogi tudnivalók, szerződési feltételek, általános rendelkezések

 

Az interneten dl1.hu webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerinti vásárlási szerződés jön létre a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban Megrendelő) között. Az Eladó kijelenti, hogy az elektronikus úton történő értékesítéshez a jogszabályban előírt feltételekkel és szakhatósági engedélyekkel rendelkezik. Az erre vonatkozó mindenkori adatok az „Információ/Impresszum” oldalon találhatóak.

 

Felelősségvállalás

 

Az Eladó felelősségvállalása

Az Eladó vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumokban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.

A Megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően.

 

Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a DL’1 Kft. mint Eladó és a Megrendelő, mint vevő között jön létre.

 Megrendelő a rendelési adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, az Eladó ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli. Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, amelyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

 

Árak

A termékek mellett feltüntetett ár a termék nettó ára, amely nem tartalmazza az Áfát és a szállítási költségeket, mely utóbbitól 30.000,- Ft feletti vásárlás esetén eltekintünk. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes és csak akkor válik végleges árrá, ha a Megrendelő a rendelést véglegesíti. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a rendelés véglegesítésekor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. Valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

Akciós termékek esetében, az akció minden esetben a készlet erejéig tart.

 

Szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés véglegesítésével lép hatályba és a megrendelés teljesülésével zárul le.

A Megrendelő jogosult a megrendelés jóváhagyása után, de még a megrendelt árukat tartalmazó küldemény feladása (vagy futárnak történő átadása) előtt a szerződéstől díjmentesen elállni. Az elállást írásban, a rendelésazonosító-szám megjelölésével kell az dl1@dl1.hu címre megküldeni.

A Megrendelő a megrendelt termékek átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az Eladó köteles az áru ellenértékét a sérülésmentes termék(ek) visszaszolgáltatását követő legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült költségeket a Megrendelő viseli.

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A DL’1 Kft. fenntartja a jogot arra, hogy minden általa készített – egyedi megrendelés alapján készített terméket is – sorozatgyártáskén – módosítással vagy anélkül – kereskedelmi forgalomba hozhat.

 

Általános adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tályékoztató ide kattintva érhető el.

 

A webáruház használata

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 12/C § (2) bekezdés).

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; teljesek és ha szükséges időszerűek; tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

A honlap látogatóinak adatai

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon ( http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.

Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon

Az egyik ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását (Google Analytics). Külső szolgáltatók személyes adatokhoz nem férnek hozzá, A DL’1 Kft. kizárólag aggregált adatok elérhetőségét biztosítja.

Regisztrációs adatbázis

A felhasználónak lehetősége van megadnia – a pénzügyi teljesítés könyvelése céljából – bankszámlaszámát, valamint a számlázás és kiszállítás megkönnyítése érdekében a munkahelyének nevét, a számlázási és kiszállítási nevet és címet.

Kapcsolatfelvétel

A név, e-mail cím és az üzenet elküldésével a honlapokon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehet a DL’1  Kft-vel felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket a DL’1 Kft. csak rendeltetésszerűen használja fel.

Egyéb adatkezelések

A DL’1 Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A DL’1 Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

Az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); áltozatlansága igazolható (adatintegritás); jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A DL’1 Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A DL’1 Kft. az adatkezelés során megőrzi

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Cégnév: DL’1 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: DL’1 Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 22.

Adószám: 12259476-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-569895

Számlavezető bank: UniCredit Bank.

Számlaszám: 10918001-00000065-17240009

 

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére A DL’1 Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kérésre írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a DL’1 Kft. költségtérítést állapít meg.

A DL’1 Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A DL’1 Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A DL’1 Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A DL’1 Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A DL’1 Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

Telefon: 06 1 475 7186, 06 1 475.7100

Telefax: 06 1 269 3541

E-mail: adatved@obh.hu

 

Alapelvek

 

Az általunk forgalmazott termékek online megrendelésen keresztül vásárolhatóak meg. Kérjük, olvasd el figyelmesen a vásárlással, fizetéssel valamint házhozszállítással kapcsolatos tudnivalókat!

1. Nézelődés, böngészés

Webáruházunkban előzetes regisztráció nélkül nézelődhet, tájékozódhat. A termékeknél szereplő képek bizonyos esetekben csak illusztrációk, tájékoztató jellegű képek. A termék pontos kinézetével kapcsolatosan érdeklődhet ügyfélszolgálatunkon.

2. Megrendelés

A kiválasztott termékeket “kosárba tesz” / “add to cart” gombra kattintva tetszőleges mennyiségben tudja a kosaradba tenni.

Kérjük, ne felejtse el kiválasztani a szállítási módot!

Megrendelés leadása 2 lépésből áll. Először a rendelés összeállítása és a szállítási mód megadása, majd adataid megadásával a rendelés véglegesítése történik.

A rendelés elküldése előtt még kérjük olvassa el és pipálja ki a Szerződési Feltételek elfogadására szolgáló részt. A véglegesítés után, beérkezett megrendelésről minden esetben egy válasz e-mailt küldünk. Ebben visszaigazoljuk rendelést, a megrendelt termékek számát, a szállítás és fizetés módját, a teljes vételárat, valamint a teljesítés várható határidejét . Amennyiben nem kapna ilyen visszaigazoló e-mailt vagy már a rendelés leadása után szeretne módosítani, kérjük írjon a dl1@dl1.hu címre vagy elér minket a megadott telefonszámon is.

3. Fizetés módjai

Interneten keresztül történő megrendelés esetén a fizetés feltételei megegyeznek.

Cégnév: DL’1 Kft.

Számlavezető bank: UniCredit Bank

Számlaszám: 10918001-00000065-17240009

Utánvétel: ebben az esetben közvetlenül a futárnak tudja kifizetni vásárlása ellenértékét.

Online fizetés: A fizetés az UniCredit Bank biztonságos és titkosított felületén keresztül történik!

4. Szállítás

A megrendelt termékeket futárszolgálat, illetve a DL’1 Kft saját gépjárművei szállítják ki.

5. Árak és egyéb költségek

Áruházunkban kapható termékek mellett feltüntetett árak cégek esetén nettó árak, magánszemélyes esetén bruttó árak. Ezt a regisztráció határozza meg.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Hibás ár esetében feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő. 

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

6. Visszalépés a vásárlástól

A kiszállítás megkezdése előtt lehetőséged van a vásárlástól visszalépni. Kérjük ezt a dl1@dl1.hu e-mail címen haladéktalanul jelezd felénk, hogy megrendelésedet időben törölni tudjuk. Leveledben kérjük, tüntesd fel megrendelésed számát.

7. Elállási jog

Az áru kézhezvétele után 14 napig dönthetsz úgy, hogy mégsem kéred a termékeket. Ezt indokolás nélkül megteheted, ami vonatkozik a webáruházban kapható összes termékre, kivételt képeznek az egyedi gyártású, illetve nem az alap árukészletben található termékek. Erre az új 45/2014. (II. 26.) . kormányrendelet ad lehetőséget. Fontos! A termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül értesítsen minket a dl1@dl1.hu címen vagy a (06-1) 339-9600-ás számon. Kérjük, ajánlott küldeményként vagy csomagként (utánvételi díj nélkül) küldje vissza címünkre. Utánvétes küldeményt nem áll módunkban átvenni. Ezután ellenőrizzük a termék állapotát, amennyiben ép és sértetlen, az árát visszautaljuk vagy igény szerint levásárolhatja áruházunkban. Az általunk keletkezett hibás teljesítés esetén a visszaküldés költségét is visszautaljuk vagy jóváírjuk egy későbbi vásárláskor.

8. Hibás teljesítés

Hibás teljesítés esetén szavatosságra, jótállásra vonatkozó igényét a Ptk-ban és a 49/2003 (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak szerint, illetve cégünk visszáru rendje alapján kezeljük.

9. Adatvédelem

A weboldalt üzemeltető DL’1 Kft. kijelenti, hogy webáruháza használata során, vásárló által megadott személyes adatokat az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezeli és nem adja át harmadik félnek vagy szervezetnek. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, amelyek az adott termék(ek) kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. A személyes információk csak megrendeléshez, szerződéshez kötöttek, így azokat csak kapcsolattartáshoz, tájékoztatáshoz használjuk.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-92623/2016

10. Kapcsolat, elérhetőségeink

Telefonos ügyfélszolgálat: (06-1) 339-9600

Hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig

Pénteken: 7.30-15.00 óráig

E-mail: dl1@dl1.hu

Kosár

Nincs termék a kosárban

Még vásárolok